پنج‌شنبه 4 آذر 1389
توسط: نوشا

Mark all az read ام آرزوست

این همه روز و سال که به محنت گذشت باقی مانده سالهای این عمر تهی چه می خواهد باشد مگر ؟! 

بگذار این چند ورق هم ناخوانده بر باد رود تو را چه باک و مرا چه زیان